Ejerforeningen Mølleåparken I

Husorden

Med udgangspunkt i almindelig indbyrdes hensyntagen, som beboerne i Mølleåparken har forpligtet sig til at udvise, er formålet med nedenstående husorden at skabe et fælles adfærds- og regelsæt til opretholdelse af ro og trivsel i bebyggelsen.
Bestyrelsen har påtaleret ved overtrædelser af husordenen, og ejere kan afkræves erstatning for de skader, de selv, deres husstand eller lejere måtte forvolde på de fælles faciliteter.

LEJLIGHED

§ 1.

Støj:
Radio, TV, musik samt anden støj må ikke være så højlydt, at den generer andre beboere.
Støj efter kl. 23 skal undgås. Brug af boremaskine og anden forstyrrende hobbyvirksomhed må kun finde sted mellem kl. 8 og 19 på hverdage, mellem kl. 10 og 16 på lørdage og mellem kl. 10 og 12 på søn- og helligdage. Beboerne opfordres til så vidt muligt at benytte hobbyrummene. Istandsættelse foretaget af håndværkerfirmaer, som medfører støj, må kun finde sted mandag til fredag mellem kl. 8 og 16.

§ 2.

Husdyr:
Retten til at holde husdyr er betinget af, at disse ikke er til gene for de øvrige beboere.

§ 3.

Altaner:


Der må ikke foretages ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, hverken facader, ydersiden af vinduerne eller altandøre Ved vinduesudskiftning skal ejerlejlighedsejeren sørge for, at de nye vinduer og altandøre er af samme mærke og udseende, som de af bestyrelsen godkendte (se reparationsskema)

Dog må den indvendige side  af altanernes mur, søjler og loft males i farven hvid kornet murmaling ncs 0502y (acryl/alkyd maling), og træværket i sort Profdæk 20 (Træbeskyttelse acryl/alcyd).

Altanerne må ikke lukkes hverken helt eller delvist - hverken med glas og/eller andre materialer, da byggegraden for ejendommen derved overskrides. 

Brandvejen (træværket mellem altanerne) må ikke aflukkes/isoleres.

Der må kun opsættes altankasser til blomster i særlige sikrede sikringsbøjler, der kan købes på ejendommens kontor.

Beslag til markiser skal opsættes inde på lejelighedens altan. Ved udskiftning/nymontering af markiser må der kun anvendes stof i neutrale farver.

Der må ikke opsættes skilte, reklamer m.m. uden bestyrelsens samtykke.

Grillning på altanerne er ikke tilladt. Tæppebankning på altanen er ikke tilladt. Tøj ophængt på altan må ikke kunne ses nedefra.

Udlejning

Der må ikke udlejes i kortere perioder end 3 måneder.

§ 4.

Emhætter og ventilatorer:
Emhætter i lejlighedernes køkkener skal være tilsluttet ejendommens ventilationssystem.
Der må kun benyttes emhætter, der er godkendt til ventilationssystemet i ejendommen.
Ejerforeningens administrator eller vicevært skal kontaktes, inden udskiftning finder sted, således at ejerlauget kan foranledige, at emhætten godkendes og derefter indreguleres for ejerens regning.
Der må ikke tilsluttes ventilatorer til aftrækskanaler på badeværelser og gæstetoiletter.

INDENDØRS FÆLLESAREALER

§ 5.

Adgang til opgange og kældre:
Alle yderdøre skal være aflåsede. Undlad at lukke fremmede ind i opgangen og kældre. I tilfælde af mistede nøglebrikker til opgange og kældre meldes det til viceværten, så nøglen kan blokeres i adgangssystemet.

§ 6.

Støj og henstilling af genstande:
Støjende adfærd er ikke tilladt. Af hensyn til flugtveje, sygetransporter, flytteforretninger og for at bevare opgangenes pæne udseende er henstilling af genstande i opgangene, på trapper og reposer mv. ikke tilladt.

§ 7.

Rengøring og vedligeholdelse:
Beboerne skal selv rengøre egen måtte og dørtrin ud til trappeopgangen.

Opklæbning i opgangen skal så vidt muligt undgås.

Ved flytning skal eventuelle skader betales af den flyttende beboer.

§ 8.

Affald:

Lyngby Taarbæk Kommune har indført regler om affaldssortering som vi opfylder ved at affald sorteres på følgende måde:

Pap: småt pap lægges i beholdere i kælderen, stort pap i beholdere under nr. 6.

Plastik: lægges i beholdere i kælderen.

Metal: lægges i beholdere i kælderen.

Papir: lægges i beholdere i kælderen.

Batterier: lægges i beholdere i kælderen.

Glasflasker: bedes bragt til de kommunale flaskecontainere.

Resterende køkkenaffald: må kommes i skakten og skal være indpakket i lukket plastikpose. Affald der ikke kan sorteres som ovenfor kan lægges i den grønne container på Bredebovej, se §16

Det er ikke tilladt at placere større affald i kælderen

Ved tvivl om affaldssortering henvises til infomateriale eller viceværten.

§ 9.

Kælderarealer m.v.:
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr i billardrum, bordtennisrum, sanuaer, vaskerier og motionsrum. Leg i kælderen er ikke tilladt.

Barnevogne, gangstativer, kørestole o.l. stilles fortrinsvis i de aflåselige rum, der findes ved siden af nogle af indgangsdørene. Forudsat at brugeren har aftalt dette med bestyrelsen, og eller viceværten, kan de også stilles under trappen i stueetagen eller udenfor.

Cykler stilles i cykelstativer udenfor eller i kælderens cykelrum og sikringsrum, forudsat at de ikke generer de øvrige beboere.

Andre genstande skal opbevares i beboernes kælderrum og må ikke stilles andre steder i kælderen.

§ 10.

Vaskekældre:
Hver lejlighed må kun benytte to vaskemaskiner og en tørretumbler ad gangen, hvis der er ventende. Det er forbudt at farve tøj i vaskemaskinerne. Strygerullen må ikke anvendes til påtrykte stoffer. Det påhviler brugerne af vaskekældrene at gøre rent efter sig i både rum og maskiner.

Vasketøj må ikke efterlades over længere perioder i vaskevognene.

Der kan vaskes mellem kl. 7 og 22. Sidste vask skal være afsluttet kl. 22, hvor der slukkes for strømmen i vaskekældrene.

§ 11.

Rygning:
Rygning er ikke tilladt i de indendørs fællesarealer.

UDENDØRS FÆLLESAREALER

§ 12.

Parkering:
Der opfordres til hensynsfuld parkering, så parkeringsarealet udnyttes bedst muligt. Larmende brug af motorkøretøj og unødig signal brug skal undgås. Påhængsvogne, sættevogne samt påhængsredskaber, herunder hestetrailere, trailere og campingvogne må ikke henstilles på området.

§ 13.

Cykler:
Cykler skal anbringes i cykelstativerne. Langvarig parkering af cykler bør ske i kælderen.

§ 14.

Tæppebankning:
Tæppebankning må kun foregå på det dertil indrettede stativ på hverdage mellem kl. 8 og 18.

§ 15.

Leg og andre aktiviteter:
Børn må ikke lege på parkeringspladserne. Ejere af husdyr skal sørge for, at deres dyr ikke forretter deres nødtørft på ejendommens arealer. Dyrene må ikke medtages på tennisbanen. Hunde skal føres i snor på Ejerlauget Mølleåparkens arealer.

§ 16.

Container:
Affald, som ikke kan sorteres som beskrevet i §8, kan anbringes i ejendommens store grønne container på Bredebovej. Køkkenaffald og madvarer må under ingen omstændigheder anbringes i containeren.

Større affald, bygningsaffald og affald fra rydning af lejligheder må ikke kommes i containere. Der henvises til den kommunale genbrugsstation.

§ 17.

Grillning:
Der er af ejerforeningen opstillet to grill til benyttelse af beboerne i Mølleåparken i mellem kl. 11 og 23. Benyttelse af egen grill må kun ske, hvis det ikke er til gene for andre beboere og ikke ødelægger græs, beplatning og fliser.

§ 18

Gangarealer:
På samtlige gangarealer og brandveje må der ikke benyttes køretøjer/maskiner.

Bestyrelsen