Ejerforeningen Mølleåparken I

Ændringer i installationer

Hvis De planlægger at fortage ændringer af lejligheden, henviser vi til nedenstående beskrivelse af Mølleåparkens VVS-installationer, og gør opmærksom på, at alt arbejde kun må udføres af autoriserede VVS-installatører, som skal følge beskrivelsens anvisninger. De vigtigste regler er:

1. Følgende installationer skal altid være tilgængelige, da det kan have afgørende betydning i tilfælde af opståede fejl og behov for ændringer i varme- eller vandforsyningen:

a. Aftapningshanen for vandet i varmerør og -radiatorer, kaldet “BUNDHANE”.

b. Reguleringsventiler for varmeforsyningen og stophaner for brugsvand.

c. Rør for vandforsyning i køkkenet.

d. Rørforbindelse mellem lejlighederne. Findes i kanalen over reguleringsventiler og stophane.

f. Stophaner for brugsvand til badeværelse. Sidder bag lemmen ved toilettet.

2. Ved ændringer af rørforbindelser må der IKKE anvendes kobberrør. Nogle mener, at de godt må anvendes inde i lejligheden, efter stophanen. Men dette er ikke korrekt. Under uheldige omstændigheder kan der opstå tilbageløb.

3. Vaske- og opvaskemaskiner må kun installeres som “fast installation” og ikke med “vandkobling/lynkobling” på tuden af blandingsbatteriet.

Endvidere gør vi opmærksom på følgende vigtige regler:

1. Nedfaldsskakter må kun anvendes til køkkenaffald, som skal være i lukket pose.

2. I kælderen er der containere til aviser og lukkede poser med køkkenaffald samt en kasse til flasker og glas. Se skiltene med anvisninger.

3. Til alt andet affald, storskrald m.m. skal anvendes den aflåste container ved Bredebovej. I denne må der ikke henkastes køkkenaffald.

M.h.t. betaling for reparationer, henviser vi til “Reparationsskemaet”, hvoraf det bl.a. fremgår, at udskiftning af vinduer sker for beboerens regning. Der skal anvendes sorte “Rational” vippevinduer med lavenergiglas og H-beslag.

Installationer

Centralvarmeanlægget.
Radiatoranlægget i lejlighederne er opbygget som et såkaldt 1-strengs-anlæg. Det lokale radiatoranlæg i lejlighederne forsynes fra lodrette stigstrenge, og disse er placeret i køkkenet ved siden af køkkenvasken og skjult bagved en lem under køkkenbordet, eller i et skab, placeringen er markeret med et kryds og teksten ”VENTILPLACERING” på tegningen over lejligheden.

Hvis der skal foretages udskiftninger af radiatorer eller radiatorventiler i lejlighederne, kan der lukkes af for radiatoranlægget ved hjælp af afspærringsventiler som er placeret bagved nævnte lem i køkkenskabet. (2 ens ventiler med rødt håndtag)
Det lokale radiatoranlæg i lejligheden kan nu med lukkede ventiler, tømmes for vand gennem en bundhane som er placeret under en lem i gulvet i forstuen/entreen, bundhanen skal forsynes med slange, som føres til gulvafløbet i badeværelset, bundhanen er vist på tegningen over lejligheden og er markeret med et symbol og teksten ”BUNDHANE”.

Radiatorudskiftning.
Ved udskiftning af radiatorer i lejligheden skal den nye radiator have samme længde, men det anbefales at hedefladen øges med 1-2 lag og konvektor. Dette gælder for alle værelser.
Af hensyn til varmekomforten i lejligheden og til varmecentralens driftforhold, må der ikke fjernes radiatorer.

Udskiftning af radiatorventiler.
Som nævnt under omtalen af centralvarmeanlægget, er radiatorsystemet et 1-strengsanlæg.
Ved udskiftning af radiatorhaner/ventiler, skal der monteres såkaldte 1-strengsventiler.
Nye undersøgelser af forskellige ventilfabrikanters 1-strengsventiler vedrørende vandmodstand har vist, at det Østrigske fabrikat Hertz har de bedst egnede ventiler med den laveste vandmodstand, derfor anbefales det at montere Hertz type TS-E med VVS-nr. 40.1724.***, alternativt kan fabrikat Danfoss type RA-G anvendes.

Varmemålere.
Mølleåparkens udgifter til varme fordeles på grundlag af varmefordelingsmålere at typen ”fordampningsmålere” disse målere er monteret på alle radiatorer, nævnte målere aflæses 1 gang årligt, eller i forbindelse med fraflytning.

Ved radiatorudskiftning til samme størrelse radiator, er der pligt til at sørge for at varmemåleren bliver genmonteret, ved udskiftning til større radiator skal varmemåleren forsynes med anden skala. Tal med viceværten herom.

Af hensyn til oplysningspligten i forbindelse med udarbejdelse af varmefordelingsregnskabet, er der af firmaet Brunata, som udarbejder varmefordelingsregnskabet, fremstillet en ”kontrolmanual” som opbevares hos viceværten. I denne manual kan man se grundlaget for hvordan varmeregnskabet bliver udarbejdet, herunder de korrektioner som er givet for særligt udsatte lejligheder som f.eks. gavllejligheder og lejligheder på øverste etage.

Rigtig brug af radiatorerne.
Det er desværre en meget udbredt misforståelse, at man kan mindske varmeforbruget i en lejlighed, ved kun at have varme på 1 eller 2 radiatorer, ud af lejlighedens måske 4 eller 5 radiatorer.

Antallet og størrelsen af radiatorerne er ganske nøje afpasset til at kunne opvarme lejligheden til ca. 21-22°C, vel at mærke med alle radiatorer i brug. Det nytter derfor ikke, at man forsøger at spare på varmen ved at lukke af til et eller flere værelser, man skal gøre sig klart, at der, selv gennem lukkede døre og vægge internt i lejligheden, sker en varmetransport fra de opvarmede rum til de aflukkede rum.
Med hensyn til det værelse som anvendes til soveværelse, så bør der ligeledes her være varme på radiatoren, det kan anbefales, at man, 2-3 timer før man skal i seng, lukker ned for radiatoren.

Giv dig selv en god varmekomfort uden fodkulde og træk, brug dine radiatorer rigtigt og fornuftigt, det giver ikke større varmeforbrug, tværtimod.

Koldt- og varmt brugsvand.
Rørsystemerne til henholdsvis det varme- og det kolde brugsvandssystem er opbygget i galvaniserede stålrør. Fremførelsen af brugsvandet til lejlighederne sker fra kælderen gennem lodrette stigstrenge op til lejlighederne.

Fra stigstrengene føres stikledninger med afspærringsventiler ind i køkkener og i badeværelser. De er skjult bagved en lem i væggen. Placeringen er markeret med et kryds og teksten ”VENTILPLACERING” på tegningen over lejligheden.

Modernisering af køkken og badeværelse.
Arbejder på brugsvandsinstallationer, herunder også reparationer, må kun udføres af autoriserede VVS-installatører (Se vedlagte reparationsskema). Anvendes anden installatør end den af ejerlauget anbefalede, skal den pågældende rette sig efter anvisningerne i denne vejledning. Viceværten udleverer gerne en kopi.

Ved udskiftning af nævnte installationer, er det forbudt at anvende kobberrør. Der må kun anvendes rørmaterialer af galvaniseret stål eller rustfaste rør samlet med presfittings, ved overgang fra det eksisterende rørsystem til andet materiale kan der anvendes overgangsfittings i afzinkningsfri legering (A-metal), som samles ved muffesamling således, at det galvaniserede rør skrues indeni overgangsdelen/fittings.

Termostatiske blandingsbatterier.
Der gøres opmærksom på, at nævnte type blandingsbatterier skal have regelmæssig vedligeholdelse ved adskillelse og rensning af de indbyggede kontraventiler. Hvis dette ikke udføres, opstår der overløb af vand fra koldtvandssystemet til varmtvandssystemet eller omvendt, hvilket medfører dårlig/manglende varmtvandskomfort, og der kan, udover nævnte gene hos en selv, ligeledes opstå tilsvarende gener hos andre beboere.

Opvaske- og vaskemaskine.
Ved installation af nævnte maskiner skal installationen udføres som ”fast installation”
Der må ikke foretages en tilkobling af vand til maskinen ved brug af ”vand­kob­ling/lyn­kobling” på tuden af et blandingsbatteri. Ved brug af denne metode kan der opstå ”overløb” af vand fra koldtvandssystemet til varmtvandssystemet og omvendt. Denne metode giver alvorlige tæringsproblemer i de galvaniserede rør og er derfor forbudt i bebyggelsen.